Вице-президент МЦР А.В. Стеценко по поводу предстоящего 26.09.2015 г. в Общественной палате РФ круглого стола

В разделе сайта "Имена. В защиту имен" размещена статья  А.В. Стеценко "Некоторые размышления вице-президента МЦР по поводу предстоящего 26.09.2015 г. в Общественной палате РФ круглого стола на тему «Вопросы сохранения и актуализации в современных условиях наследия Рерихов».
http://syzro.org/index.php/names/v-zashchitu-imjon/224-a-v-stetsenko-nekotorye-razmyshleniya-vitse-prezidenta-mtsr-po-povodu-predstoyashchego-26-09-2015-g-v-obshchestvennoj-palate-rf-kruglogo-stola-na-temu-voprosy-sokhraneniya-i-aktualizatsii-v-sovremennykh-usloviyakh-naslediya-rerikhov.html